Kinderopvangtoeslag 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijziging kinderopvangtoeslag in 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maximum terug te ontvangen kinderopvangtoeslag

Dagopvang € 8,02 per uur
Buitenschoolse opvang € 6,89 per uur
 

Inkomens- en percentagetabellen

Op onze site vindt u de kinderopvangtoeslag tabel 2019. toeslagtabel

Alleen kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren

Kinderopvang:
De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Bij kinderopvang (0-4 jarigen) hebben de ouders of verzorgers recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en (middag)pauzetijd van de ouders of verzorgers gecompenseerd.

Voorbeeld ouder werkt 8 uur per dag, ouder heeft recht op maximaal 11,2 uren opvangtoeslag.

Buitenschoolse opvang:
Voor de buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) geldt dat ouders of verzorgers maximaal 70 procent van hun gewerkte uren kunnen declareren als opvanguren. Dit omdat deze kinderen naar school gaan en dus minder uren opvang nodig hebben.

Voorbeeld ouder werkt 8 uur per dag, ouder heeft recht op maximaal 5,6 uren opvangtoeslag
.
Werkloosheid
In geval van werkloosheid wordt een overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd waarin de toeslagaanvrager het recht op kinderopvangtoeslag behoudt.

Veel ouders weten echter niet dat ze ook daarna nog een vergoeding kunnen krijgen voor crèche of naschoolse opvang. Dat is het geval als er minder uren zijn afgenomen dan het aantal uren waar de minst werkende ouder over het gehele jaar genomen recht op heeft. Wie bijvoorbeeld vier dagen werkt en zijn kind twee dagen naar de opvang brengt, bouwt 'overuren' op. Die uren moeten wel worden opgebruikt binnen het kalenderjaar dat ze zijn opgebouwd.

Een voorbeeld: een ouder wordt op 1 april werkloos en is dat op 1 juli nog steeds. Hij of zij werkte gemiddeld 24 uur per week. Voor een kind dat naar de dagopvang gaat heeft deze ouder recht 'Op toeslag van januari tot en met juni, in totaal voor 873,6 uur: 26 (weken) x 24 (gewerkte uren) 1,4 (vermenigvuldigingsfactor toeslag per gewerkt uur, voor de naschoolse opvang is die 0,7). Als deze uren zijn opgebruikt moet de toeslag worden stopgezet. 'Overuren' moeten voor het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, worden opgemaakt. De toeslag moet uiterlijk eind december bij de Belastingdienst zijn stopgezet.

 
Aanvraag met terugwerkende kracht
Ouders kunnen kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand dat zij de aanvraag indienen, en tot maximaal 3 maanden daarvoor.
 
Voorlichtingsplicht
De kinderopvanginstelling is verplicht om ouders te informeren of de aangeboden uren voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Hiervan dient melding te worden gemaakt in het contract en in het jaaroverzicht van de afgenomen opvanguren.
 
Tot hoe lang kan ik kinderopvangtoeslag ontvangen?
Het recht op kinderopvangtoeslag blijft tot aan de eerste dag van de maand waarin het kind naar school gaat. Het kind heeft namelijk vanaf 4 jaar geen leerplicht.
Stel dat jullie kind op 30 juni vier jaar wordt en pas 1 augustus naar school gaat dan blijft het recht op kinderopvangtoeslag bestaan tot 31 juli.
 
 
Terug naar vorige pagina