Klachtenprocedure

Wat te doen bij klachten?
Een klachtenregeling stelt ouders in staat formeel een klacht in te dienen bij Nijntje Pluis. Een goede klachtenregeling geeft ouders de zekerheid dat zij, als het er op aan komt, hun ongenoegen kenbaar kunnen maken en dat dit door Nijntje Pluis zorgvuldig afgehandeld wordt. De klachtenprocedure heeft niet alleen waarde voor de individuele klager maar ook voor Nijntje Pluis. Klachten geven aan waar de dienstverlening te kort schiet en als je het zo beschouwt zijn klachten voor het management eigenlijk gratis adviezen. Eerst klagen bij wie het betreft
Nijntje Pluis raadt ouders aan om de klacht eerst te bespreken met degene die het betreft. Zo zal een klacht over de hygiëne eerst besproken moeten worden met de leidinggevende, klachten over bejegening door een groepsleidster in eerste instantie met de desbetreffende groepsleidster. Een leidinggevende kan hierbij wel een belangrijke, bemiddelende rol spelen. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die het heeft opgeroepen of met degene die in eerste instantie verantwoordelijk is.
 
Formele klacht indienen
Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de pedagogisch medewerkster of de leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
 
Wet klachtrecht/klachtencommissie
De Wet Klachtrecht schrijft voor dat kinderopvangorganisaties op een zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan en dat elke kinderopvangorganisatie, buitenschoolse opvang een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert. Nijntje Pluis is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Een klachtencommissie maakt bij het onderzoeken van een klacht gebruik van de principes van "hoor en wederhoor" om de verschillende betrokkenen de gelegenheid te geven hun argumenten en opvattingen toe te lichten. Dit kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De klachtencommissie is voor alle ouders van Nijntje Pluis toegankelijk. In principe is elke klacht behandelbaar. Voor het indienen van een klacht bij de stichting klachtencommissie Kinderopvang is het niet noodzakelijk dat de klacht eerst intern gemeld wordt bij Nijntje Pluis. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend.
 
Het klachtenreglement
Nijntje Pluis heeft een klachtenreglement vastgesteld en zorgt ervoor dat het indienen van een klacht laagdrempelig is. Dit betekent in de praktijk dat een klacht zowel mondeling als schriftelijk kan worden ingediend en er is geen financiële drempel ingebouwd. De manier waarop klachten ingediend kunnen worden, kan via het klachtenformulier aan te vragen via het contactformulier of downloaden via de ouderpagina van de website www.kinderopvangnijntjepluis-dinkelland.nl
 
De geschillencommissie
In het kader van de algemene leveringsvoorwaarden kinderopvang is er ook een geschillencommissie. Geschillen die voorgelegd kunnen worden aan de geschillencommissie moeten voortkomen uit onenigheid over het al dan niet nakomen van de algemene leveringsvoorwaarden kinderopvang. Nijntje Pluis is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Voor het indienen van een geschil bij de geschillencommissie is het wél noodzakelijk dat een verschil van mening eerst volgens de interne klachtenprocedure met de organisatie besproken wordt. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend.
 
Terug naar vorige pagina